ILD i kërkon KLGJ shkarkimin e gjyqtarit të Apelit në Tiranë/ Emri+argumentat

ILD kërkon nga KLGJ shkarkimin nga detyra të magjistratit Shkëlqim Miri, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit në Tiranë.

Inspektori i Lartë i Drejtësisë parashtroi para Këshillit të Lartë Gjyqësor argumentet për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit Shkëlqim Miri, për shkelje disiplinore të parashikuar nga neni 140 pika 2, shkronja “b” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, dhe nga neni 104/3 i ligjit nr. 96/ 2016 “Për statusin e gjyqtarit dhe të prokurorit në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.

Sipas ILD, gjyqtari Miri është deklaruar fajtor nga ish Gjykata e Apelit për Krime të Rënda Tiranë më 27.02.2019 për veprën penale “Korrupsioni pasiv i gjyqtarit, prokurorit dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë”, të parashikuar nga neni 319/ç të K.Penal.

Referuar fakteve dhe rrethanave të pranuara nga gjykata, rezulton se veprimet e gjyqtarit kanë cënuar veprimtarinë e rregullt të organeve të drejtësisë nga veprimet e parregullta të personave të jashtëm por edhe nga veprimet e vetë atij si funksionar i drejtësisë.

Sipas ILD, këto veprime kanë cënuar besimin e palëve ndërgjyqëse dhe të publikut në organet e drejtësisë dhe respektimin e ligjit nga ana tyre, si dhe kanë diskretituar rëndë pozitën dhe figurën e magjistratit.

LEXO EDHE  Shkeli urdhërin e mbrojtjes, ushtroi dhunë ndaj nënës, arrestohet 32-vjeçari

“Ushtrimi i parregullt i detyrës nga ana e magjistratit ka sjellë pasoja për dhënien e drejtësisë, ka diskretituar rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit, si dhe ka cenuar besimin e publikut te drejtësia”, thekson ILD.

Në kërkesën e saj, ILD thekson se duke mbajtur në konsideratë natyrën e shkeljes disiplinore, ajo e kryerjes së një krimi për të cilin është dënuar me vendim të formës së prerë, të parashikuar nga neni 140/2 shkronja b) e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 104 i ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; faktin që shkelja disiplinore në rastin konkret përbën “Shkelje shumë të rëndë disiplinore”; provohet se magjistrati Shkëlqim Miri ka diskretituar pozitën dhe figurën e magjistratit, ka cenuar rëndë imazhin e drejtësisë dhe ka ulur besimin e publikut tek dhënia e drejtësisë.

Inspektori i Lartë i Drejtësisë i kërkon Këshillit të Lartë Gjyqësor fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit Shkëlqim Miri dhe caktimin ndaj tij të masës disiplinore “Shkarkim nga detyra”.