Dëmet nga tërmeti, Qeveria cakton fondet për Kamzën e Kavajën

Qeveria miratoi sot vendimin mbi përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të banesave të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit për bashkitë Kamzë dhe Kavajë.

Referuar vendimit, për dy bashkitë janë akorduar 500 e 10 milionë e dyqind e dyzet mijë lekë, që do të përdoren për financimin e rikonstruksionit të banesave individuale dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për ato individë të cilët përfitojnë nga grantet e rikonstruksionit, banesat e të cilëve janë klasifikuar si objekte të dëmtuara rëndë apo të dëmtuara lehtë dhe që nuk duhen rindërtuar nga e para si pasojë e fatkeqësisë natyrore, në Bashkitë Kamzë dhe Kavajë.

Efekti financiar përballohet nga pjesa e financuar nga grantet e fondit të rindërtimit, miratuar për vitin 2020, dhe t’u kalojë bashkive Kamzë dhe Kavajë, sipas detajimit të mëposhtëm:

LEXO EDHE  Drama te "5 Maji"/ Fadroma te dera, djali vetëlidhet me pranga në tarracë

a) Bashkisë Kamzë i transferohet fondi prej 163 890 000 (njëqind e gjashtëdhjetë e tre milionë e tetëqind e nëntëdhjetë mijë) lekësh, në formën e transfertës së pakushtëzuar;
b) Bashkisë Kavajë i transferohet fondi prej 346 350 000 (treqind e dyzet e gjashtë milionë e treqind e pesëdhjetë mijë) lekësh, në formën e transfertës së pakushtëzuar.

Ngarkohen ministri i Shtetit për Rindërtimin, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe bashkitë Kamzë dhe Kavajë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.