KPK shkarkon nga detyra kreun e Prokurorisë së Apelit të Shkodrës

Shkarkohet nga detyra drejtuesi Prokurorisë së Apelit Shkodër, Brahim Dragjoshi.

KPK evidentoi probleme sa i takon burimeve për shtëpinë e tij në Paskuqan. Gjithashtu, KPK gjeti me probleme edhe mënyrën e përvetësimit të tokës, ku ka ndërtuar banesën, nga ana e këtij subjekti.

Procesi i vetingut për prokurorin Dragjoshi u krye nga trupa gjyqësore e përbërë nga Valbona Sanxhaktari në cilësinë e kryesueses, Pamela Qirko relatore dhe Lulzim Hamitaj anëtar. Vëzhgues ndërkombëtar ishte i pranishëm Theo Jacobs.

Brahim Dragjoshi ka një karrierë të gjatë në sistemin e drejtësisë dhe prej gati dy dekadash e ushtron funksionin e tij në Prokurorinë e Apelit të Shkodrës. Ai e drejtoi Prokurorinë e Apelit Shkodër në vitet 2010-2014 dhe u rikthye në këtë pozicion si i komanduar në vitin 2019.

Relatorja e çështjes, Pamela Qirko tha në fillim të seancës dëgjimore se hetimi administrativ për prokurorin Dragjoshi ishte përfunduar në të tri kriteret e rivlerësimit; për pasurinë, pastërtinë e figurës dhe profesionalizmin.

Megjithatë, problemi kryesor lidhet me ndërtimin e një shtëpie pa leje mbi një tokë shtetërore në Paskuqan të Tiranës.

Problemet e evidentuara nga KPK

Komisioni konstatoi një sërë problemesh lidhur me banesën tre katëshe në Paskuqan, ndërtimi i së cilës kishte nisur në vitin 1996 dhe ishte legalizuar në vitin 2015. Sipas Qirkos, në deklaratën veting, Dragjoshi ka shënuar se kostoja e ndërtimit për këtë pasuri ishte afërsisht 7 milionë lekë, ndërsa në vitin 2004 në shumën 4 milionë lekë. Si burim krijimi në deklaratën veting Dragjoshi ka shënuar të ardhurat e përfituara nga shitja e një apartamenti në Kukës dhe nga pagat ndër vite.

Sipas dokumentacionit të dorëzuar në Komision prej ALUIZNI-t, trualli ku është ndërtuar banesa figuron pronë shtet. “Duket se zënia e truallit në vitin 1996 përbënte kundravajtje penale, ‘pushtimi i tokës’”, theksoi relatorja Qirko. Ajo shtoi se edhe ndërtimi pa leje, me ligjin e kohës përbënte kundravajtje administrative.

Komisioni konstaton pasaktësi dhe mospërputhje në deklarimin e sipërfaqes totale ndërtimore. Kjo, pasi në deklaratën veting është pasqyruar truall me sipërfaqe 514 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 63 m2, ndërsa në vitin 2008 ka deklaruar pranë ALUZNI-it ndërtesë me dy kate me sipërfaqe 110 m2 + gjysmë kati bodrum.

LEXO EDHE  15-vjetori i isopolifonisë në UNESCO, Presidenti dekoron grupet e njohura këngës labe

Sipas relatores, referuar dokumentacionit të administruar gjatë hetimit, ka rezultuar se sipërfaqja totale ndërtimore përbëhet nga bodrumi dhe kati përdhe me nga 63 m2 secili, kati i parë me sipërfaqe 81 m2 dhe kati i dytë i banimit 76 m2.

Mospërputhje janë konstatuar edhe lidhur me kohën e përfundimit të objektit pasi në deklaratën e vitit 2004 dhe pranë ALUIZNI-t në vitin 2008 ka shënuar vitin 2000 si kohën e mbarimit të punimeve, ndërkohë që në një deklarim tjetër ka shënuar vitin 1999.

Pasaktësi është gjetur edhe në deklarimin e burimit të krijimit të kësaj pasurie, pasi në deklaratën fillestare janë shënuar të ardhurat familjare, ndërsa në atë veting janë pasyqruar të ardhura nga shitja e një apartamenti në Kukës dhe pagat.

Qirko shpjegoi se për shkak të mungesës së dokumentacionit vërtetues për shpenzimet e punimeve dhe materialeve, është kryer vlerësimi sipas kostove mesatare në kohën kur është deklaruar se është ndërtuar objekti.

Kostoja e përllogaritur nga Komisioni, pasi është zbritur TVSH-ja për shkak të ndërtimit në mënyrë informale, ka rezultuar në vlerën 4 milion e 172 mijë lekë.

KPK nuk e ka përfshirë në analizë vlerën e përfituar nga shitja e apartamentit në Kukës, pasi ka rezultuar se subjekti ka deklaruar se ishte transferuar në shtëpinë e ndërtuar në Paskuqan në qershor të vitit 2000, disa muaj para aktit të shitjes.

Komisioni ka analizuar edhe mundësinë e subjektit për blerjen e apartamentit në Kukës në vitin 1997 për vlerën 970 mijë lekë. Nga analiza financiare e shtrirë në periudhën 1992-1997 ka rezultuar se të gjitha të ardhurat ishin në vlerën 935 mijë lekë dhe është konstatuar pamundësi financiare për kryerjen e këtij investimi.

Gjithashtu, KPK ka kryer analizë financiare edhe për mundësinë e familjes së prokurorit Dragjoshi për ndërtimin e shtëpisë në Paskuqan. Në analizë është përfshirë edhe shpenzimi për blerjen e një autoveture tip Benz në vitin 2000 për shumën 450 mijë lekë.

Nga analiza e kryer për periudhën maj 1992 – qershor 2000, ka rezultuar balancë negative në vlerën 5.8 milionë lekë.