Lapsus apo abuzim? KLGJ i konsideron gjyqtarët nën hetim disiplinor si “të pandehur” për krime

Nga Boldnews.al

Një Rregullore, e hartuar së fundmi nga Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) për mënyrën se si do të zhvillohet hetimi disiplinor për gjyqtarët, i cili është një proces tërësisht administrativ, u jep magjistratëve pozitën proceduriale të “të pandehurit” në një proces penal.

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në tentativë për të shmangur vonesa e qëllimshme gjatë hetimit disiplinor, ka parashikuar se do të aplikojë dispozitat e Kodit të Procedurës Penale për rastet e personave (magjistratëv) në mungesë.

Neni 37 i Rregullores për procedurat disiplinore të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në nenin 37 të saj, “Masat për shmangien e vonesave”, parashikon se: “Këshilli zbaton rregullat procedurale të parashikuara nga Kodi i Procedurës Penale, për aq sa këto rregulla gjejnë zbatim, për magjistratin ose përfaqësuesin e tij, në rastet e deklarimit në mungesë, si dhe të procedimit disiplinor në mungesë të tij”.

Hetimi disiplinor ndaj magjistratëve është një procedurë administrative dhe referenca e Rregullores së KLGJ-së në Kodin e Procedurave Penale mund të duket si një lapsus në shkrimin e tekstit.

Por, burime zyrtare nga Këshilli i Lartë Gjyqësor konfirmuan për “Boldneës.al” se përfshirja e Kodit të Procedurës Penale nuk është aspak lapsus, por një mekanizëm për të parandaluar vonesat e qëllimshme gjatë procedurave disiplinore, sidomos nëpërmjet mos-paraqitjes në seancat dëgjimore.

Këshilli i Lartë Gjyqësor, si një institucion publik, e bazon veprimtarinë e tij, kryesisht, në Kodin e Procedurave Administrative.

Në mbështetje të këtij Kodi, Parlamenti ka miratuar ligjin për “gjykatat administrative”, ku përfshihen edhe parashikimet për mënyrën e zhvillimit të proceseve disiplinore.

Në ligjin për “gjykatat administrative”, në nenin 34, pika 2, është parashikuar se “Mosparaqitja e palëve në seancë nuk shkakton shtyrjen apo pushimin e gjykimit”.

Duket qartë që kuadri ligjor mbi procedurat administrative ka parashikuar mekanizmat e nevojshëm për të shmangur vonesat e pajustifikuara dhe shtyrjen abuzive të seancave.

LEXO EDHE  Amerikanët të frikësuar nga koronavirusi, 47 mijë persona kanë blerë armë për herë të parë

E, megjithatë, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur që të aplikojë, “për aq sa mundet”, parashikimet e Kodit të Procedurës Penale.

Pikërisht, në këtë moment, duket se Këshilli i Lartë Gjyqësor, një strukturë për kontrollin, por edhe për mbrojtjen e integritetit të magjistratëve, i konsideron gjyqtarët që paraqiten para tij në procedura disiplinore si “të pandehur” në procese penale.

Për shkak të specifikës, Kodi i Procedurës Penale është shumë më i ashpër se sa të ngjashmit e tij, Kodi i Procedurës Civile dhe Kodi i Procedurave Administrative.

Këshilli i Lartë Gjyqësor e ka lënë të hapur fashën e masave që do të aplikojë nga parashikimet e Kodit të Procedurës Penale, në rastet e hetimit disiplinor dhe kjo mund të krijojë shteg për abuzim apo për presion ndaj magjistratëve.

Kodi i Procedurës Penale parashikon, ndër të tjera, se në disa raste specifike, kur i pandehuri nuk paraqitet në seancë, gjykata mund të urdhërojë shoqërimin e tij të detyrueshëm.

Praktika penale njeh shumë raste, kur të pandehur apo persona që lidhen me procesin penal, janë marrë forcërisht nga Policia e Shtetit, për t’u paraqitur para trupës gjykuese.

Një rast i tillë nuk duket aspak i pamundur të përdoret edhe nga Këshilli i Lartë Gjyqësor ndaj magjistratëve që nuk do të preferojnë të paraqiten në seancë dëgjimore.

Parashikimet “absurde” dhe për më tepër abuzive, mund t’i krijojnë KLGJ-së bindjen se ka të drejtë të kërkojë paraqitjen e gjyqtarëve forcërisht në seancën dëgjimore, nëpërmjet angazhimit të Policisë së Shtetit.