Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë, hapet gara/ Afati deri më 20 mars, ja kriteret…

Gjykata e Lartë ka njoftuar hapjen e vakancës për Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë, proçes që do të zgjasë deri me datën 20 mars.

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi do t’i dorëzojë pesë kandidatura Kuvendit, ndërsa fton të gjithë personat që plotësojnë kushtet që të marrin pjesë në garë.

Kriteret dhe dokumentacioni

Për të kandiduar për këtë pozicion vakant, kandidati duhet të paraqesë:

– jetëshkrimin e përditësuar, përfshirë adresën postare dhe elektronike, si dhe numër telefoni;

– fotokopje të kartës së identitetit;

– deklaratë personale motivimi, ku shpjegon arsyen e kandidimit dhe objektivat që synon të ndjekë nëse emërohet;

– dokumentacionin shoqërues nëpërmjet të cilit vërteton përmbushjen e kushteve dhe kritereve të përcaktuara në nenin 147/d të Kushtetutës dhe në nenin 199 të ligjit nr. 115/2016;

LEXO EDHE  Zvogëlohet pesha e familjeve në kontributin në ekonomi, rriten kompensimet për punonjësit

– formularin e aplikimit të plotësuar “Për informim përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta”, në përputhje me parashikimet ligjore të nenit 29, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e Ish-sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. Ky formular gjendet i publikuar në faqen elektronike të Gjykatës së Lartë, në pjesën e posaçme për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi;

– formularin e vetëdeklarimit të plotësuar dhe nënshkruar sipas përcaktimeve të ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. Ky formular gjendet i publikuar në faqen elektronike të Gjykatës së Lartë, në pjesën e posaçme për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi;


PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here