“Patronazhistët”, Komisioneri: Përgjigjet e AKSHI-t jo shteruese, Tatimet mungesë bashkëpunimi

Përhapja me shpejtësi pak muaj më parë e një baze të dhënash që u lakua në atë kohë se përkiste Partisë Socialiste dhe rrodhi përmes një burimi në media duket se në fund është konkluduar me një hetim administrativ nga Komsioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Në një vendim të zbardhur në datë 19 gusht nënvizohet se cilat janë palët që janë përfshirë në këtë hetim dhe masat e mara ndaj tyre ku nuk kanë munguar rekomandimet por edhe gjobat.

Kështu nga institucionet publike të përfshira në këtë hetim kanë qenë Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Agjencia e Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Partia Socialiste apo edhe media dhe palë të treta të tjera.

Sa i takon Drejtorisë së Gjendjes Civile, Komisioneri konstaton se të dhënat e këtij institucioni aksesohen nga një numër i lartë palësh.

Nga ana tjetër, Zyra e Komisionerit konstaton një sërë elementësh që përbëjnë shkelje të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale nga ky kontrollues.

“Së pari, në lidhje me institucionet të cilëve ju është ofruar shërbimi (akses) në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, në raport me institucionet e parashikuara për të patur akses/shërbim në këtë regjistër, sipas Udhëzimit nr. 463. Siç parashtrohet më sipër, rezulton se janë 47 institucione publike/private të cilët kanë akses në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile.

Nga përgjigjet e DPGJC, rezulton se, për kontrolluesin në fjalë, aspektet e sigurisë së të dhënave dhe marrëdhënieve me përpunues/bashkëkontrollues të tjerë (përfshirë mirëmbajtës) mbulohen nga AKSHI” thuhet në dokumentin e Komsionerit.

Pavarësisht argumentit të dhënë nga Gjendja Civile, Komsioneri ka nënvizuar se angazhimi i përpunuesve/bashkëkontrolluesve (të përcaktuar me akt nënligjor) nuk çliron kontrolluesin nga përgjegjësitë për të mbikëqyrur dhe monitoruar aspektet e sigurisë dhe konfidencialitetit të të dhënave që kontrolluesi është i autorizuar (me ligj) të përpunojë dhe administrojë.

Sa i takon Drejtorisë së Tatimeve e cila ka dërguar përgjigje me email Komsioneri vlerëson se vihet re mungesë bashkëpunimi dhe njohurie sa i takon mbrojtjes së të dhënave.

“Cilësisht, qasja dhe përgjigjet e DPT demonstrojnë mungesë bashkëpunimi, si dhe një mungesë të theksuar të njohurive lidhur me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale dhe, veçanërisht, detyrimeve që ky legjislacion parashikon për kontrollues që përpunojnë të dhëna personale në shkallë të gjerë, siç është DPT.

LEXO EDHE  'Krisja' mes PD dhe LSI? Vasili: Fjalë pa vlerë ...

Mohimi i rolit të kontrolluesit (përgjigjja në pikën (i) më sipër) nga ana e DPT, konfirmon konstatimin e mësipërm lidhur me këtë kontrollues” thuhet në raport. DPT është gjobitur nga Komsioneri me një vlerë 1 milionë lekë.

Sa i takon pjesës së AKSHI-t, Komsioneri verën se ky i fundit është treguar bashkëpunues gjatë hetimit porse pavarësisht materialeve që ka vënë në dispozicion apo përgjigjeve që ka dhënë sa i takon rrjedhjes së të dhënave për votuesit e Republikës së Shqipërisë përgjigjet nuk janë shteruese. Dhënia e akesit tek të dhënat sipas Zyrës së Komsionerit është më i madh sesa parashikon kuadri ligjor.

“Zyra e Komisionerit nuk përjashton mundësinë që Baza e të Dhënave të jetë populluar nga të dhënat të cilat kontrollohen dhe/ose përpunohen nga institucionet objekt të këtij hetimi (dhe/ose subjektet e kontraktuara/nënkontraktuara prej tyre për ofrimin e shërbimeve të ndryshme për ngritje dhe mirëmbajtjen e sistemeve të infrastrukturës kritike, si dhe jo vetëm), rrjedhja e të cilave mund të jetë rezultat i mungesës së masave të sigurisë nga subjektet që kanë të drejtë t’i aksesojnë këto të dhëna, ose nga vetë institucionet ku këto të dhëna përbëjnë të dhëna parësore dhe/ose dytësore të bazave shtetërore të konstituuara në përputhje me legjislacionin në fuqi” nënvizon Komsioneri.

Sa i takon Partisë Socialiste duket se Komsioneri nuk ka arritur të provojë që kjo e fundit është ajo që ka krijuar këtë bazë të dhënash por e cilëson atë si një përdorues.

“Mosekzistenca e një baze të dhënash, të ngjashme me Bazën e të Dhënave, në asnjë territor tjetër të organizimit politik të PSSH në vend, përjashton këtë kontrollues nga dyshimi për autorësinë në krijimin dhe administrimin e Bazës së të Dhënave. Por, nga ana tjetër, meqenëse në Bazën e të Dhënave ekzistojnë edhe të dhëna të anëtarëve të këtij subjekti politik, përpunimi origjinar i të cilave është realizuar me vullnetin e tyre, bartja dhe administrimi i këtyre të dhënave në Bazën e të Dhënave nënkupton një përdorim të paautorizuar të tyre nga persona që mund të kenë patur akses në to, në tejkalim të qëllimit të përpunimit” thuhet në dokument./Monitor/