Borxhi publik, 2019-a u mbyll me nivelin 65.84 për qind

Treguesit e borxhit publik për vitin e shkuar tregojnë se stoku në total arriti 65.84 për qind në fund të dhjetorit me një rënie prej 2 pikë për qind në raport me fundin e vitit 2018. I kthyer në vlerë borxhi publik ishte 1.11 trilionë lekë dhe pjesa më e madhe e këtij borxhi i takon atij të brendshëm 35.37 për qind ndërkohë që stoku i borxhit jashtë ishte 30.48 për qind, raportoi Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Në vitin 2019 orientimi i qeverisë ka qenë drejt instrumenteve afatgjatë të borxhit si përsa i takon emetimeve në tregun e brendshëm edhe atyre në tregun e jashtëm.

Kështu në tregun e brendshëm tek instrumentet afatshkurtër vihet re se një rënie e mëtejshme e ankandeve në bono thesari 6 mujore ndërkohë që bonot 12 mujore kanë vijuar të mbeten pak a shumë në të njëjtat nivele. Tek instrumentet afatgjatë në raport me vitin 2018 ka një rritje të dukshme të emetimeve në obligacione 10 vjeçare , atyre 5 vjeçare dhe 3 vjeçare ndërkohë që në rënie në raport me një vit më parë janë obligacionet 2 vjeçare. Në instrumente afatgjatë stoku i borxhit llogaritet 388 miliardë lekë ndërkohë që një vit më parë ishte 370 miliardë lekë.

Parë në këndvështrimin e monedhës në të cilën është ky borxh i tregut të brendshëm rezulton që në lekë të jenë 582 miliardë lekë.

LEXO EDHE  Ja me çfarë ilaçi u kuruan te Infektivi pacientët që u shëruan nga COVID-19

Tek mbajtësit e borxhit të brendshëm të dhënat tregojnë se 62.22 për qind i ka sektori bankar me një rritje të pjesëmarrjes së tij në raport me vitin 2018 kur ishte mbajtës i 61.25 për qind të borxhit. Individët kanë ulur prezencën e tyre në përqindje duke përfaqësues vetëm 13.41 për qind të borxhit të brendshëm ndërkohë që një vit më parë mbanin 15.15 për qind. Në rritje ndërkohë ishin edhe institucionet financiare jobanka.

Në ndjekje të politikës monetare lehtësuese me një interes të normës bazë të lekut në një minimum historik 1 për qind, trendi i interesave të letrave me vlerë ka qenë në rënie edhe në 2019-ën. Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë se interesi për obligacionet 10 vjeçare ishte 5.39 për qind teksa në vitin 2018 ishte 6.811 për qind.

Norma më të ulëta ka pasur edhe për obligacionet 7 vjeçare, 5 vjeçare e kështu me radhë për secilin nga instrumentet.

Niveli i ulët i interesit shpjegon edhe rënien e interesit për të marrë pjesë në ankandet e letrave me vlerë të qeverisë. /Monitor/