KPK e konfirmoi në detyrë, Komisioneri Publik ankimon vendimin për gjyqtarin Astrit Kalaja

Gjyqtari i Apelit Shkodër Astrit Kalaja, pas seancës dëgjimore në KPK. Foto:BIRN

Ndërkohë që Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) e konfirmoi në detyrë, duke kaluar vetingun, Komisioneri Publik ka ankimuar kundër këtij vendimi, për gjyqtarin e Apelit të Shkodrës, Astrit Kalaja.

“KP brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 224, datë 20.12.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Astrit Kalaja, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Shkodër. Komisioneri Publik vlerëson, se referuar gjendjes së fakteve dhe provave të administruara nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, vendimi është i cenueshëm në tërësinë e tij dhe, për rrjedhojë, subjekti i rivlerësimit nuk arrin nivel të besueshëm për konfirmimin në detyrë”, thuhet në ankimin e bërë.

Komisioneri Publik kërkon që shkaqet e këtij ankimi të merren në shqyrtim nga ana e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit dhe, në përfundim të shqyrtimit të çështjes në seancë publike, të vendosë ndryshimin e vendimit nr. 224, datë 20.12.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Astrit Kalaja.

LEXO EDHE  VIDEO/ Tensione në Kakavijë, qytetarët bllokojnë rrugën me gurë për ata që vijnë nga Greqia

“Mbështetur në pikën 1, të nenit 16, të rregullores së Institucionit të Komisionerëve Publikë, ankimi është publikuar në faqen zyrtare të këtij institucioni. Institucioni i Komisionerëve Publikë është ngritur dhe funksionon në bazë të nenit 179/b dhe aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Komisionerët Publikë përfaqësojnë interesin publik gjatë procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, përfundon njofimi.