Kriptomonedhat, Qeveria miraton çeljen e bursës në Shqipëri

Qeveria ka miratuar çeljen e bursës së kriptomonedhave në Shqipëri.

Vendimi është miratuar pak ditë më parë. Në të pvrcaktohen procedurat për licencimin e subjekteve që do veprojnë si bursa digjitale në vend. Kjo do të thotë që investimet në kriptomendha nuk do bëhen më vetëm nga tregjet ndërkombëtare, por nga sistemi financiar shqiptar.

“Bursa e decentralizuar “DLT” është bursa që përdor teknologjinë “DLT”, ku çelësi privat për të aksesuar tokenin/ët digjitalë dhe/ose monedhat virtuale, të cilat janë subjekt i transaksioneve në këtë bursë, mbahet nga vetë përdoruesit e bursës” specifikohet.

“Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 4, shkronja “b”, 51, pika 3, dhe 106, pika 1, të ligjit nr.66/2020, “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”, dhe të ligjit nr.10081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

LEXO EDHE  Berisha: Në 8 vite janë dhënë 3800 tendera sekretë, vjedhje e turpshme

V E N D O S I:

Miratimin e rregullores “Për licencimin e subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë si bursë DLT”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Ngarkohen Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare” thuhet në vendimin e plotë qeverisë të miratuar në datë 24 Nëntor.