Shpërfill Kushtetuesen/ Prona e Teatrit Kombëtar i kalon Veliajt, ja çfarë parashikon vendimi i Ramës

Trualli i Teatrit Kombëtar i kalon Bashkisë Tiranë me një vendim të Këshillit të Ministrave.

Sipas vendimit në fjalë, Bashkisë Tiranë i ndalohet të ndryshojë destinacionin e pasurisë së përcaktuar në pikën 1, të këtij vendimi, ta tjetërsojë atë apo t’ua japë të tretëve në përdorim, ndërsa ngarkohen Ministria e Kulturës, Bashkia Tiranë dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.

Duket se Qeveria, pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, që rrëzoi VKM-në e vitit 2020 që kalonte Teatrin nga Ministria e Kulturës te Bashkia e Tiranës, ka hartuar vendimin e ri që i kalon bashkisë tokën ku ishte teatri.

Sipas relacionit, prona i kalon bashkisë, pasi Ministria e Kulturës nuk ka parashikuar fonde për ndërtimin e një teatri të ri, ndërsa nga Bashkia e Tiranës janë bërë tashmë disa veprime paraprake.

Gjykata Kushtetuese rrëzoi VMN-në e vitit 2020 me argumentimin se është cenuar autonomia e pushtetit vendor, u veprua në kundërshtim me parimin e shtetit të së drejtës për mbrojtjen e trashëgimisë kombëtare. Gjykata Kushtetuese shprehej se kalimi në pronësi nga qeveria tek bashkia duhet bërë me ligj dhe jo me vendim të Këshillit të Ministrave.

Por duket se Rama ka shpërfillur vendimin e Kushtetueses, duke miratuar një tjetër vendim, pra jo ligj, lidhur me kalimin në pronësi të sipërfaqes ku deri më 17 maj 2000, ndodhej godina e Teatrit Kombëtar.

Vendimi i plotë i Këshillit të Ministrave:

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 13 e 15, të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, të shkronjës “d”, të nenit 3, dhe të neneve 5, 7, 8 e 17, të ligjit nr.8744, datë 22.2.2001, “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Kulturës, Këshilli i Ministrave.

LEXO EDHE  Albin Kurti: Serbia po provokon konflikt serioz ndërkombëtar

V E N D O S I:

Kalimin, në pronësi të Bashkisë Tiranë, të pasurisë nr.1/241, lloji “truall”, në zonën kadastrale 8150, Tiranë, me sipërfaqe totale 5 522.7 (pesë mijë e pesëqind e njëzet e dy pikë shtatë) m2, me adresë: rruga “S. Toptani”, Tiranë, sipas kartelës së pasurisë dhe fragmentit të hartës kadastrale, që i bashkëlidhen këtij vendimi.
Bashkisë Tiranë i ndalohet të ndryshojë destinacionin e pasurisë së përcaktuar në pikën 1, të këtij vendimi, ta tjetërsojë atë apo t’ua japë të tretëve në përdorim.

Pasuria e përcaktuar në pikën 1, të këtij vendimi, i shtohet listës përfundimtare të pjesshme të pronave të paluajtshme publike shtetërore, miratuar me vendimin nr.219, datë 21.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pjesshme (pjesa e parë + pjesa e dytë) të pronave të paluajtshme publike shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të njësisë administrative Tiranë, Bashkia Tiranë, të Qarkut të Tiranës”, të ndryshuar.

Ngarkohen Ministria e Kulturës, Bashkia Tiranë dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.