Videot në Tik Tok, ILD kërkon pezullimin nga detyra të gjyqtares Enkeleda Kapedani

Kreu i ILD, Artur Metani, ka filluar me iniciativën e tij, një hetim disiplinor ndaj magjistrates Enkeleda Kapedani, me detyrë Zëvëndëskryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, e cila ushtron njëkohësisht detyrën e Kryetares së kësaj gjykate.

ILD i propozon KLGJ të pezullojë nga detyra gjyqtaren, deri në përfundimin e procedimit disiplinor dhe masën disiplinore “Shkarkim nga detyra”.

Hetimi nisi pas publikimit gjerësisht në median e shkruar, atë vizive dhe në rrjetet sociale, të disa videove, që mbanin logon e rrjetit social “Tik Tok”, ku shfaqej magjistratja Kapidani, në ambientet ku ushtron detyrën dhe brenda një automjeti, me lëvizje e sjellje provokuese, shoqëruar në sfond me muzikë të papërshtatshme për imazhin e një magjistrati.

Sipas një njoftimi zyrtar nga ILD, nga analiza ligjore e fakteve të konstatuara, si dhe nga dokumentacioni i administruar provohet se:

– Subjekti i hetimit disiplinor, pas zgjedhjes si Zëvendëskryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe ushtrimit njëkohësisht edhe të funksioneve të Kryetarit të kësaj gjykate, ka përdorur ajo vetë Zyrën e Kryetarit të Gjykatës, për qëllime të tjera të ndryshme, nga ato që lidhen me ushtrimin e veprimtarisë gjyqësore apo drejtuese të gjykatës.
– Pamjet e videove, kqyrja e të cilave është e dokumentuar edhe në procesverbalet e inspektorëve përgjegjës, konfirmojnë një sjellje totalisht të pahijshme të magjistrates, të realizuar me dashje direkte nga ajo vetë.
– Sjelljet dhe qëndrimet që shfaqen në video të ndryshme, janë të realizuara në ditë të ndryshme, në ambiente të ndryshme. Magjistratja është vijuese, si në përdorimin e ambienteve të zyrës së kryetarit për të realizuar këto lloj videosh, ashtu edhe në videot e realizuara në automjetin tip BMË.

Gjithashtu nga hetimi disiplinor provohet se janë shkelur dispozitat lidhur me parimet e integritetit e vetëpërmbajtjes:

-Nga ana e magjistrates E.K. janë shkelur në mënyrë të përsëritur e me dashje “Parimi i Integritetit” dhe “Parimi i sjelljes së hijshme dhe me vetëpërmbajtje”, të parashikuara në Kodin e Etikës Gjyqësore.
-Sjelljet dhe veprimet e magjistrates të kryera jashtë ushtrimit të detyrës, por në ambientet e ushtrimit të detyrës, diskretitojnë figurën dhe pozitën e magjistratit dhe dëmtojnë besimin e publikut në sistemin gjyqësor, duke u parashikuar si shkelje shumë e rëndë disiplinore.
-Videot ku reflektohet sjellja e magjistrates kanë marrë edhe jehonë mediatike dhe rasti konkret, u përdor si shembull për etiketimin e sjelljeve negative të anëtarëve të të gjithë gjyqësorit në Shqipëri, përmes raportimeve, analizave e emisioneve të ndryshme.

Bazuar në konkludimet e hetimit disiplinor, Inspektori i Lartë i Drejtësisë Artur Metani i propozon Këshillit të Lartë Gjyqësor, pezullimin nga detyra të magjistrates E.K., deri në përfundimin e procedimit disiplinor dhe masën disiplinore “Shkarkim nga detyra” të parashikuar nga neni 111 i Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, për shkeljet disiplinore të parashikuara nga neni 140, pika 2, shkronja “a” të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë”, neni 103, paragrafi 1, shkronja “dh” të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe shkelje te Kodit të Etikës Gjyqësore të miratuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me Vendimin nr. 171, datë 22.04.2021: Seksionit “C” “Parimi i integritetit”, shkronja “a” dhe “b”, Seksioni “Ç” “Parimi i sjelljes së hijshme dhe me vetëpërmbajtje”, pika 9, shkronja “c”.