U emërua në vitin 2017, Rama liron nga detyra zv/Ministrin e Infrastrukturës

Hantin Bonati është liruar nga detyra si zv/Ministër i Infrastrukturës, pasi e mbajti këtë detyrë që nga viti 2017.

Vendimi është shpallur në Fletoren Zyrtare dhe mban firmën e Kryeministrit të vendit, Edi Rama.

Vendimi: 

Vendimi për lirim nga detyra të zv.ministrit të Infrastrukturës Hantin Bonati:

V E N D I M

PËR

LIRIM NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Hantin Bonati, zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA