Kaloi vettingun/ Komisioneri kërkon sërish hetim për Kastriot Selitën: Nuk jusfitikon pasurinë

Komisionerët Publikë, kanë depozituar pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetues, kërkesën për rivlerësimin e figurës së kreut të Gjykatës Administrative, Kastriot Selita, me pretendimin se vlerësimi i KPK-së, nuk është shterues dhe bindës.

Sipas Komisionerëve Publik hetimi  dhe  vlerësimi  i  Komisionit  në  këtë  rast,  bazuar dhe në përcaktimet e nenit 72 e në vijim të ligjit nr. 96/2016, nuk është shterues dhe bindës. Lidhur  me  këtë  denoncim,  sërish  mbetet  e  paqartë  nëse  subjekti  i  rivlerësimit  ka  mbajtur të njëjtin  standard  të  interpretimit  ligjor,  analizimit  të  jurisprudencës,  argumentimit  logjik  dhe zgjidhjes së drejtë të rasteve të njëjta, parë kjo dhe në raport të kujdesit dhe cenimit ose jo të të drejtave  të  palëve  procedurale.  Në  këtë  drejtim,  nga  ana  e  Komisionit  nuk  rezulton  të  jetë vlerësuar fakti se midis kërkimit të ankimit të palës së paditur dhe vendimmarrjes së gjykatës, nga zgjidhja përfundimtare e gjykatës, kjo palë ka dalë në situatë më të disfavorshme në aspekt të detyrimit financiar. Kjo është e diskutueshme duke marrë parasysh se vendimmarrja është bërë në dhomë këshillimi dhe objekt gjykimi ka qenë vetëm ankimi dhe pretendimet e palës së paditur. 76.3Në kuptim të nenit 456 të K. Pr.Civile dhe nenit 49/2 të ligjit nr. 49/2012,“Për gjykatatadministrative  dhe  gjykimin  e  mosmarrëveshjeve  administrative”, tëndryshuar,   kjo vendimmarrje nuk është kërkuar nga pala paditëse, rrjedhimisht në zbatim të nenit 459 të këtij Kodi,  çdo  pretendim  i  kësaj  pale  mbi  të  drejtat  që  kishte  fituar  nga  vendimi  iGjykatës Administrative të Shkallës së Parë, do duhet të ishin konsideruar që ishte hequr dorë dhe kishin rënë  në  dekadencë. Në  këtë  drejtim,  mbajmë  në  konsideratë  edhe  praktikën  unifikuese  të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, vendimin nr. 3/200974.

LEXO EDHE  Intervista për VOA/ Agron Tufa: Përse kërkova azil politik

Githashtu ankimimim për rillerësimin e figurës së gjyqtarit Selita kërkoi edhe ONM menjëherë pasi ai koaloi vettingun.

Ja kërkesa e plotë e Komisionerit Publik:

http://ikp.al/wp-content/uploads/2019/08/23.Ankim-kund%C3%ABr-vendimit-nr.-161-dat%C3%AB-18.6.2019-t%C3%AB-KPK-s%C3%AB-p%C3%ABr-subjektin-e-rivler%C3%ABsimit-z.-Kastriot-Selita.pdf