Qeveria lë pa shpërblim Institucionin e Komisionerit Publik/ Në dispozicion vetëm 4% e fondit

Institucioni i Komisionerit Publik përmes një njoftimi zyrtar bën të ditur se bazuar në vendimin e Qeverisë, “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë” për shpërblimet e punonjësve, kategoritë që do të përfitojnë shpërblim vjetor në këtë institucion.

Sipas pikës 1, të VKM-së, së ndryshuar, publikuar në faqen zyrtare të Kryeministrisë, punonjësit e Institucionit të Komisionerëve Publikë mund të përfitojnë një shpërblim, masa e të cilit, nuk tejkalon nivelin e një page mujore. Efektet financiare për këtë shpërblim, sipas VKM-së, përballohen nga fondi për pagat e personelit për institucionet, miratuar në buxhetin e vitit 2021.

Referuar këtij përcaktimi në Vendimin e Këshillit të Ministrave dhe pasqyrave të zërave të buxhetit, të rakorduara me Ministrinë e Financave, të cilat janë publike, Institucioni i Komisionerëve Publikë ka në dispozicion një fond të papërdorur në zërin, “shpenzime personeli”, në vlerë 220.572 lekë, afërsisht 4% të fondit të nevojshëm për zbatimin e VKM-së, që do të mundësonte shpërblimin e punonjësve me një pagë mujore.

LEXO EDHE  U tërhoq zvarrë nga policia, flet nënë Liza: Kam fjetur jashtë, s’kam ku të shkoj

Nisur nga kjo rrethanë, Mbledhja e Komisionerëve Publikë, ka vendosur të përjashtohen nga shpërblimi dy Komisionerët Publikë; Këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Kancelari dhe dy Drejtorët e drejtorive.

Pjesa e mbetur e fondit do t’i shpërndahet punonjësve administrativë; specialistë, arkivistë, sanitarë, magazinier, shofer, mirëmbajtës, në vlerën rreth 13.785 lekë për secilin.