Qeveria ndryshon buxhetin 2021, plani i të ardhurave rritet me 1.1 %

Ministria e Financave akomodoi të ardhurat shtesë të krijuara në tremujorin e parë, teksa pritshmëritë janë optimiste edhe për vitin në vijim. Nëpërmjet një akti normativ, u ndryshuan me rritje të ardhurat dhe shpenzimet po mbeti i pandryshuar deficit buxhetor.

Sipas aktit normativ 1 për ndryshimin e buxhetit 2021 plani vjetor i të ardhurave u ndryshua me rritje 1.1 për qind. Nga 484 miliardë lekë të planifikuara për tu grumbulluar këtë vit fiskal me ndryshimet e fundit do të grumbullohen 489 miliardë lekë më shumë sose rreth 44 milionë euro më shumë se planifikimi fillestar.

Pjesa më e madhe e të ardhurave shtesë, rreth 3,4 miliardë lekë pritet të grumbullohet prej TVSH-së. Plani i të ardhurat nga TVSH u rrit me 2,3 për qind nisur nga rritja e arkëtimeve në tremujorin e parë. Ministria e Financave raportoi se të ardhurat faktikë në tremujorin e parë 2021 ishin 4,4 miliardë lekë më të larta se ato të vitit 2020. Ndërsa realizimi në raport me planin ishte 101 %.

Plani u rrit edhe për të ardhurat nga tatimi mbi fitimin me 1.8% ose në 600 milionë lekë (4.8 mln euro) dhe për arkëtimet nga kontributet e sigurimeve me 0.9% ose 6.5 mln euro.

Qeveria e rriti zërin e shpenzimeve buxhetore në të njëjtën masë më të ardhurat, 5,4 miliardë lekë. Rritja shkoi kryesisht fondin rezervë dhe shpenzimet kapitale, me nga 3 miliardë dhe 2,4 miliardë lekë secila.

Deficiti buxhetor mbeti i pandryshuar në nivelin e -108 miliardë lekëve.

Ministria e Financave saktësinë, fondi rezervë me gjithë shtesën e re që shkoi në nivelin e 7 000 milionë lekëve do përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave, për :

-Raste të paparashikuara të njësive të qeverisjes së përgjithshme, në masën 6 000 milionë lekë;

– Përballimin e kostos së zgjedhjeve për Kuvendin të vitit 2021, në masën 1 000 milionë lekë.

– Kontingjenca për risqet e borxhit prej 4 500 milionë lekësh përdoret nga ministri përgjegjës për financat për të kompensuar rreziqe potenciale nga luhatjet në kurset e këmbimit ose normat e interesit, me ndikim në shpenzimet për interesa.

Shumat e shpërndara nga fondi rezervё dhe kontingjenca për risqet e borxhit shtojnë kufijtë e miratuar në tabelat 1 dhe 4, që përmenden në nenin 11, të këtij ligji.” /Monitor/