Fshehja e apartamentit në Tiranë dhe paaftësia profesionale, shkarkon përfundimisht nga detyra kryetarin e Gjykatës Tropojë

Në 11 mars 2019 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shkarkoi nga detyra kryetarin e Gjykatës së Tropojës Dritan Seci. Ndërkohë sot, kur kanë kaluar rreth  20 muaj ky vendim mbetet në fuqi nga Kolegji I Pasaçëm i Apëlimit.
Fshehja e një apartamenti në Tiranë dhe e një dhurate prej 20 mijë euro, si edhe mosmbulimi i shpenzimeve me të ardhura të ligjshme, sollën shkarkimin e Kryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, Dritan Seci, i cili e humbi betejën edhe në apel. Për Secin është vërtetuar edhe fakti se ai ka aftësi minimale profesionale.
Konstatimi i fshehjes së pasurisë, deklarimit të rremë, të pamjaftueshëm dhe të pasaktë si edhe performanca e ulët profesionale kanë bindur jo vetëm KPK pore dh eKPA, se Kryetari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, gjyqtari Dritan Seci, nuk mund të ishte më pjesë e sistemit të drejtësisë.

LEXO EDHE  Rusia shpreh gatishmëri për dialog me SHBA

Vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Ardian Hajdari relator, Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.33/2019, datë 15.07.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Dritan Seci, kundër vendimit nr. 114, datë 11.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:
1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 114, datë 11.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Dritan Seci.
2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.
U shpall sot, në Tiranë, më datë 24.11.2020.