Këshilli i Investimeve/ Denaj: Ja strategjia për rimëkëmbjen, skemat që do të ndiqen

Ministrja e Ekonomisë dhe Financave, Anila Denaj në mbledhjen e Këshillit të Investimeve, duke folur për Rimëkëmbjen ekonomike pas pandemisë, tha se plani do jetë i konsultuar me bizneset, dhe do të përfshijë disa çështje si punësimi, digjitalizimi fiskal, investimet e huaja etj.

Ajo u shpreh se është menduar për investime smart që do të kombinojnë skemat mes garancisë dhe granteve si dhe do të ketë edhe një paketë konkrete për të afruar investimet e huaja apo dhe politika afatshkurtra dhe afatmesme për punësimin.

Denaj tha se nga parashikimet konsiderohet që impakti i dy fatkeqësive, ai i tërmetit në nëntorin e kaluar dhe situata e pandemisë, do të krijojnë ulje të konsiderueshme të PBB-së. Sipas saj, duke parë kuadrin makrofiskal Qeveria është përgatitur për një rishikim të dytë të buxhetit, ku parashikohet një ulje e PBB-së, midis nivelit -2 deri në -5%.

Përsa i përket politikave të zhvillimit ekonomik, Denaj tha, se mbetet i rëndësishëm se kush do të jenë stimujt e zhvillimit të sipërmarrjes, jo vetëm stimujt fiskal, por stimuj të politikave të zhvillimit ekonomik me në fokus biznesin SME.

Sipas Ministres, është propozuar që qasja politike e çdo sektori të shikohet jo vetëm në raport me projektet prioriotare, por edhe me në raport me stimulimin e sipërmarrjes në sektorë të veçantë.

“Në këtë moment lind nevoja që digjitalizimi të mos përfshijë vetëm optimizimin e proceseve të qeverisë, që është sot fakt, por të konsiderojë edhe aspektin ekonomik për digjitalizimin e aktivitetit ekonomik në të gjithë sektorët. Vlera e shtuar e digjitalizimit ekonomik duhet të lidhet me rritjen e qasjes drejt investimeve të cilat do t’i quaja “investime smart’’ dhe që në fokus mund të kenë si përmirësime të sistemeve software, por edhe investime naktive fikse që do të duhet të rrisin produktivitetin, cilësinë e produkteve “Made in Albania””, u shpreh ajo.

Në këtë kuadër, ministria e Financave dhe Ekonomisë, ka propozuar dhe politika të cilat mund të nxisin në të ardhmen investime “smart” në kombinim të skemave jo vetëm të garancisë, por edhe granteve.

LEXO EDHE  Rritja e rasteve të Covid 19/ Brataj tjetër apel të fortë qytetarëve

Gjithashtu Ministrja Denaj vlerësoi politikat e punësimit, si një qasje pro-aktive në dy aspekte:

1-për të risjellë në tregun e punës atë pjesë e cila gjatë periudhës së tre muajve të fundit u ballafaqua me humbjen e një marrëdhënie kontraktuale pune

2- për të nxitur një punësim sa më shpejt në nivelin e kohës afat shkurtër, por edhe afat mesëm, politikat stimuluese dhe incentivat do të nxisnin një marrëdhënie biznes-qeveri në një format që sigurontë një punësim sa më të gjatë në kohë.

Gjatë diskutimeve anëtarët e Këshillit të Investimeve kanë bërë rekomandimet dhe sugjerimet, pershire edhe ngritjen e nje grupi pune teknik për të hartuar strategjinë kombëtare të rimëkëmbjes. Me specifikisht, KI ka rekomanduar :

a) Ndertimi i nje pakete konkrete per terheqjen e Investimeve te huaja, vecanerisht ne ato zona qe ka potencial njerezor dhe mungojne vendet e punes, liste transparente me objekte industriale qe nuk jane privatizuar ende, koordinim me disporen dhe transparence per planet e Investimeve publike, pershpejtim i zgjidhjeve te problemeve qe lidhen me pronesine etj

b)Kuader ligjor dhe reforme fiskale – fokus konsolidim i reformës drejtesi, politika fiskale qe nxisin konkurueshmerine, politika aktive të tërheqjes së FDI-ve, shoqëruar me marketing, konsolidim i pronës, si edhe transparencë mbi koncensionet aktuale etj

c)stimulim i konkurueshmërisë së produkteve(produkte industriale dhe bujqesore) Made in Albania, duke maksimizuar potencialin ndoshta nga delokalizimi i kompanive globale thjeshtëzim dhe stabilizim i kuadrit fiskal në funksion të konkureshmërisë) fuqia punetore etj

d) strategji afatgjate informaliteti dhe stimulim per mbeshtetjen bizneseve qe te drejtohen ne burse.
Ne nivel sektorial, u rekomanduan veprime prioritare konkrete ne afatshkurter per mbeshtetje te sektorit te Agroperpunimit, Turizmit dhe IT& Inovacion