Vetingu/ Komisioneri Publik kërkon shkarkimin e gjyqtarit Ramiz Lala dhe prokurorit Petrit Çano

Komisioneri Publik ka ushtruar ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër dy vendimeve të KPK-së, që ka konfirmuar në detyrë Ramiz Lalën, Kryetar i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Gjirokastër dhe Petrit Çanon, me detyrë prokuror/Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Krujë.

I pari u konfirmua nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit më 26 korrik, ndërsa i dyti më datë 19 të po të njëjtit muaj.

Ramiz Lala“Komisioneri Publik, mbështetur në kompetencën e tij ligjore, nga shqyrtimi i vendimit nr. 190, datë 26.7.2019, dhe i akteve në dosje të Komisionit, referuar dhe përmbajtjes së një materiali informues/denoncues të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në lidhje me kriterin e vlerësimit të aftësive profesionale, material i depozituar pranë Komisionerit Publik pas marrjes së vendimit nga ana e Komisionit, vlerëson se provat e administruara nuk janë të mjaftueshme për vlerësimin tërësor të procedurave për subjektin e rivlerësimit, z. Ramiz Lala. Në të tilla rrethana, Komisioneri Publik vlerëson se vendimi i Komisionit, në tërësinë e tij, ka shkaqe të mjaftueshme ligjore për një hetim të mëtejshëm nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit dhe kërkon që, në përfundim të gjykimit të çështjes, të vendosë: Ndryshimin ose lënien në fuqi të vendimit nr. 190, datë 26.7.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Ramiz Lala”, njoftoi IKP.

LEXO EDHE  I ndërprenë rrugën dhe e goditën me armë, pranga familjes shqiptare, dyshonin se viktimat e tyre kishin…

Petrit Çano – Për kryeprokurorin e Krujës, IKP njofton se: “Komisioneri Publik mbështetur në kompetencën e tij kushtetuese dhe ligjore, nga shqyrtimi i vendimit nr. 183, datë 19.7.2019, dhe provave të administruara nga Komisioni, vlerëson se ato janë të pamjaftueshme për të vendosur konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Nëpërmjet ankimit, Komisioneri Publik kërkon kryerjen e një hetimi të mëtejshëm për të tria kriteret e rivlerësimit, duke ia paraqitur për shqyrtim shkaqet e këtij ankimi, juridiksionit kontrollues dhe rivlerësues të Kolegjit. Bazuar në kërkesat e nenit Ç, D, Dh, E dhe F të aneksit të Kushtetetutës dhe ligjit nr. 84/2016, Komisioneri Publik kërkon nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit që, pasi të ketë hetuar dhe të ketë marrë në shqyrtim shkaqet e ankimit, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor të vendosë në mënyrë alternative: Ndryshimin ose lënien në fuqi të vendimit nr.183, datë 19.7.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit”.