Kriteret e reja të ndihmës ekonomike/ Kush përfiton dhe kush përjashtohet

Qytetarët do t’i nënshtrohen kritereve të reja për përfitimin e ndihmës ekonomike, ndërsa janë përcaktuare edhe rastet kur mund ta humbasin atë. Vendimi i qeverisë, i cili ka hyrë në fuqi,  përcakton se përfitues të ndihmës ekonomike janë  familjet në nevojë, me të ardhura të pamjaftueshme, jetimët, prindërit me më shumë se 2 fëmijë të lindur njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë; viktimat e trafikimit, viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare. Aplikimi për mbështetje financiare bëhet tek administrator shoqëror, i cili identifikon familjet dhe individët në nevojë, dhe i informon ata mbi procedurat e aplikimit .

Në vendim, thuhet se përjashtohen nga skema e ndihmës ekonomike për një periudhë 6-mujore, nëse një anëtar i vetëm i familjes, kryen ndarje të qëllimshme të anëtarëve të familjes që jetojnë në të njëjtën strehë, kur nuk krijohet një kurorë e re, me përjashtim të rastit vajzë-nënë; nuk tërheq ndihmë në afatet e përcaktuara, refuzon verifikimin e situatës socialekonomike në familje; Fsheh informacionin apo kryen deklarim të rremë;  Nuk paraqitet për deklarim ose nuk deklaron ndryshimet e situatës socialekonomike çdo tre muaj pranë administratorit shoqëror, refuzojnë përfshirjen në kurset e formimit profesional për anëtarët në moshë aktive pune; kanë anëtarët në moshë aktive pune të aftë për punë, që nuk rezultojnë punëkërkues të papunë pranë zyrave të punës apo të vetëpunësuar pranë strukturave të tatimeve.

LEXO EDHE  Ish-polici zbardh emrat: Kush janë zyrtarët e lidhur me familjen kriminale në Tiranë

Po ashtu, përjashtohen nga skema për një periudhë 1-vjeçare, nëse familja ka anëtarë në moshë aktive pune dhe refuzon ofertat e përshtatshme për punë të zyrave të punës; punësohen dhe ndërpresin marrëdhëniet e punës pa shkaqe të arsyeshme; ka kryer më shumë se një deklarim të rremë. Masa e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë përcaktohet sipas strukturës së familjes dhe shkon deri në 150 për qind e masës së pensionit social dhe e indeksuar.  Për kategoritë e tjera është 3 mijë lekë në muaj,  ndërsa për për prindërit e fëmijëve të lindur trinjakë 3 mijë lekë, për çdo fëmijë; Katërnjakë 4 mijë lekë; dhe Pesënjakë 5 mijë lekë, për çdo fëmijë.

/SCAN/