Shpronësimet, qeveria u kalon pronarëve 649 parcela ndërtimore

Qeveria ka miratuar kalimit e pronësisë së disa parcelave ndërtimore në favor të poseduesve të objekteve informale.

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 17, të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, të shkronjës “ç”, të nenit 4, të ligjit nr.7980, datë 27.7.1995, “Për shitblerjen e trojeve”, të ndryshuar, dhe të nenit 163, të ligjit nr.7850, datë 29.7.1994, “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
1. Sipërfaqet maksimale, për të cilat miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë mbi parcelën e ndërtimit pa leje, janë sipas listës emërore dhe evidencës që i bashkëlidhen këtij vendimi.
2. Numri i parcelave ndërtimore dhe sipërfaqja e përgjithshme e truallit për secilin qark janë, si më poshtë vijon:
a) Qarku Tiranë, 180 (njëqind e tetëdhjetë) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 47 922 (dyzet e shtatë mijë e nëntëqind e njëzet e dy) m²;
b) Qarku Shkodër, 7 (shtatë) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 1 838 (një mijë e tetëqind e tridhjetë e tetë) m²;
c) Qarku Elbasan, 69 (gjashtëdhjetë e nëntë) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 17 596 (shtatëmbëdhjetë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) m²;
ç) Qarku Kukës, 39 (tridhjetë e nëntë) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 9 356 (nëntë mijë e treqind e pesëdhjetë e gjashtë) m²;
d) Qarku Durrës, 94 (nëntëdhjetë e katër) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 33 280 (tridhjetë e tre mijë e dyqind e tetëdhjetë) m²;
dh) Qarku Fier, 187 (njëqind e tetëdhjetë e shtatë) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 58 359 (pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e pesëdhjetë e nëntë) m²;
e) Qarku Lezhë, 48 (dyzet e tetë) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 12 065 (dymbëdhjetë mijë e gjashtëdhjetë e pesë) m²;
ë) Qarku Korçë, 9 (nëntë) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 3 104 (tre mijë e njëqind e katër) m²;
f) Qarku Gjirokastër, 16 (gjashtëmbëdhjetë) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 8 577 (tetë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë shtatë) m².
3. Ngarkohet Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale për kryerjen e procedurave të kalimit të pronësisë së parcelave ndërtimore të objekteve informale nga shteti te poseduesit e ndërtimeve pa leje.
4. Deri në momentin e regjistrimit të ndërtimit të legalizuar, zyrat vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme të mos kryejnë ndryshime të gjendjes juridike të pasurive të listuara në këtë vendim.
5. Ngarkohen Ministria e Zhvillimit Urban, Ministria e Drejtësisë, Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale dhe Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për zbatimin e këtij vendimi.

LEXO EDHE  Gjyqtarja Goxha përballet me KPK, dyshime mbi transaksionet dhe depozitat bankare të prindërve


PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here